Ochrana osobných údajov

 

  - K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

- Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

  - Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

 - Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

  Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.uprise.sk

Peter Majchút – UPRISE Media

sído: Na Studničke 244/9 , 976 46 Valaská

IČO: 52698181

DIČ: 1121438527

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.uprise.sk

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

- účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

- účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

- účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

- údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Ø  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

V.

Zverejnenie údajov

 

prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
náhradu škôd na majetku alebo fyzickej ujme.